Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en swishutbetalning. Vi har fått dina uppgifter från vår hemsida; www.halmstadcity.se/parkering

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas och förvaras i säkert förvar och du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med endast med verksamhetsledningen inom organisationen Halmstads City Utvecklings AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Caroline Bengtsson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tel. 035-13 73 50 eller via mail på city@halmstad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.